Jeugdhulp

Jeugdigen & jongeren ervaren in diverse fases van hen leven verschillende knelpunten. De jeugdigen & jongeren die wij ondersteunen komen voornamelijk uit kwetsbare gezinnen die relatief vaak te maken hebben met multiproblematiek. Een deel van ons cliëntenbestand is de Nederlandse taal niet machtig, hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben psychologische en sociale problematiek en voelen zich geen onderdeel van de maatschappij. Deze mensen komen uit een andere cultuur, leefgewoonten en familiaire structuren. Om aan te sluiten bij de levensbeschouwing, culturele identiteit en seksuele voorkeur(en) zetten wij opgeleide zorgprofessionals in die naast de vakinhoudelijke vaardigheden dezelfde taal spreken en kennis hebben van cultuursensitief werken. Onze cultuursensitieve aanpak en jarenlange inzet maakt dat wij snel kunnen schakelen in het zorgveld.

Om de jongeren voor te bereiden op het volwassen bestaan, werken wij vanuit het perspectief van de jeugdige aan een toekomstplan, ook wel het Perspectiefplan genoemd. Wij vinden het belangrijk dat de jongere allereerst zelf – rekening houdend met zijn of haar leeftijd – het eigen plan kan realiseren. Het vertrekpunt hierbij is dat de regie zoveel mogelijk bij de jongere ligt. Indien de kinderen nog te jong zijn om zich te buigen over de gestelde vragen, zullen wij met de ouders de mogelijkheden bespreken hoe de opvoeding te bevorderen. In het Perspectiefplan wordt de stand van zaken en de doelen beschreven. Hierbij houden wij rekening met de relevante levensdomeinen, zoals onderwijs, werk, inkomen, wonen en vrije tijd. Uiteraard houden wij de vinger aan de pols en zullen wij naar gelang de behoefte ondersteuning bieden. Onze zorgprofessionals kijken gedurende het traject naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Niet de beperking, maar de eigen kracht is leidend. Dit proberen wij middels incrementele stappen te bewerkstelligen, namelijk:

I. Ons verdiepen in de leefwereld van de jongere;
• Wat is belangrijk in zijn of haar leven?
• Wie zou de jongeren willen betrekken bij het maken van een plan?
• Wie heeft hij of zij nodig om over de toekomst te kunnen denken?
• Zijn er dingen in het hier en nu die het dromen in de weg staan?

II. Het creëren van een vertrouwensband
Gelijkwaardigheid en vertrouwen is het sleutelwoord. Wij verdiepen ons in de unieke culturele afkomst van het gezin en sluiten daarop naadloos aan. We leggen de gemaakte afspraken en verwachtingen vast.

III. Gezamenlijke verkenning
De gezamenlijke verkenning vindt plaats op basis van de vijf pijlers: Support, school en werk, inkomen en schulden, wonen, welzijn en gezondheid. Hierin gaan we aan de slag om de dromen en wensen van de jeugdige scherper te stellen door verdiepende vragen te stellen, zoals:
• Wat kan & wil ik?
• Wat zijn mijn wensen & dromen? Wat zijn mijn ambities?
• Hoe zie ik mijn toekomst voor me als het gaat om zelfstandig worden?

IV. Van grote doelen naar kleine stapjes.
We inventariseren samen met de jeugdige de benodigdheden voor op de korte en lange termijn en wie welke rol in het netwerk het best kan vervullen. Ter ondersteuning een aantal vragen:
• Wat kun je zelf?
• Wie kan jou helpen?
• Wat is er nu nodig?

Wij ondersteunen de jeugdige zo veel mogelijk in zijn of haar eigen omgeving met een actieve rol voor het gezin. Dit komt het duurzaam herstel en zelfredzaamheid van het gezin ten goede. Het hier bovengenoemde perspectiefplan is onderdeel van het familiegroepsplan. Het familiegroepsplan is een belangrijk middel voor ons om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen zoveel mogelijk aan zet blijven. Het doel is om samen met de ouders en de kinderen naar oplossingen te kijken.